واریز هزینه

واریز هزینه : از شما به خاطر انتخاب موسسه آموزشی پژوهشی پیشگامان مسیر دانش تشکر مینماییم. در این بخش میتوانید هزینه خدمات را از طریق کارت به کارت، واریز به حساب پرداخت نمایید.

نام بانک

شماره حساب

شماره کارت

نام صاحب حساب

بانک ملی

6037997355147803

محمد مهدی مقیمی

واریز هزینه